Dürretüs-Sadef_IFISIZ al-Gazzali Akademie (11)

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin üçüncü yılında bulunan öğrencilerinin, Dürretü’s-sadef fî beyâni esnâfi’l-harf adlı kitaba başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin üçüncü yılında bulunan öğrencilerinin, Dürretü’s-sadef fî beyâni esnâfi’l-harf adlı kitaba, ilk günkü heyecan ve azimle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

Doğu medreseleri geleneğinde önemli bir yere sahip olan âlim ve mutasavvıf Arnas’lı Şeyh Fahreddin’in (v. 1972) kaleminden çıkan Dürretü’s-sadef fî beyâni esnâfi’l-harf, Arapça‘da kelimenin isim ve fiil yanında üçüncü grubunu teşkil eden edatları (harfleri) konu edinen özgün bir eserdir.

Kendi başına anlam ifade etmeyip başka kelimelerle beraber kullanıldığında bir anlam kazanan kelime olarak tarif edilen edatlar/harfler, Arap dilinde en az isim ve fiil kadar ehemmiyet arz etmektedir. Zira kelâmın/cümlenin doğru bir şekilde anlaşılması, kullanıldığı bağlama göre farklı anlamlar ve işlevler yüklenebilen harflerin bilinmesine dayanmaktadır. Nahiv (gramer) kitaplarında genellikle dağınık ve karmaşık şekilde ele alınan harfler, dürretü’s-sadef’te açık ve düzenli bir sisteme kavuşturularak 24 grupta incelenmiştir. Ayet, hadis ve arap şiirine sıklıkla yer verilen eserde, harflerin çok yönlü fonksiyonları ve farklı anlam boyutları anlaşılır bir uslüpla ortaya konulmuştur.

Okunmakta olan eserin hakkıyla kavranılıp Kur’ân ve Sünnetin aslına uygun, sahih bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email