Molla - Cami

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi dördüncü öğretim yılına Mullā Ǧāmī kitabıyla devam ediyor

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ el-Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin dördüncü yılının son döneminde bulunan öğrencilerinin, Molla Câmi adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

Edebî ve tasavvufî kişiliğe sahip olan Abdurrahmân Câmî’nin (v. 898/1492) kaleminden çıkan ve Molla Câmî ismiyle meşhur olan el-Fevâ’idü’z-Ziyâ’iyye, İbnü’l-Hâcib’in (v. 646/1249) el-Kâfiye adlı Arap gramerine dair kıymetli eserinin en önemli ve en gözde şerhlerinden birini teşkil etmektedir. Arap dili eğitiminde özel bir yere sahip olan ve yazıldığı günden bu yana şöhretini koruyan bu değerli eser üzerine kırk beşi aşkın haşiye yazılmıştır.

Kendisinden önce el-Kâfiye üzerinde yazılmış olan şerhleri inceleyerek onlardan büyük oranda istifade eden ve vefatından bir kaç ay önce eserini tamamlayan Abdurrahmân Câmi, sistematik anlatım tarzı ve kullandığı terminolojinin zenginliğiyle analiz ettiği gramer konularına farklı boyutlar kazandırmayı başarmıştır. Gramerin muhtelif konularına ait farklı görüş ve yaklaşımların mukayese edilerek tartışıldığı ve akabinde en sağlıklı görüşün gerekçeleriyle birlikte ortaya konularak yoğun dil felsefesine yer verildiği üst düzey bir kitap olan Molla Câmî, klasik medrese geleneğinde nahiv alanında okutulan son kitap olma özelliğine sahiptir.

Okunmakta olan eserin hakkıyla kavranılıp Kur’ân ve Sünnetin aslına uygun, sahih bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email