İFİS&İZ el-Gazzâlî Akademisi el-Ferîde

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi dördüncü öğretim yılına el-Ferîde kitabıyla devam ediyor

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ el-Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin dördüncü yılının ikinci döneminde bulunan öğrencilerinin, el-Ferîde adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

Hayatı hakkında kaynakların herhangi bir bilgi vermediği Ebû’l-Kâsım es-Semerkandî’nin (v. 888/1483’ten sonra) kaleminden çıkan ve er-Risâletü’s-Semerkandiyye gibi farklı isimlendirmelerle de tanınan el-Ferîde, belâgat ilminin bir dalını teşkil eden ve en genel tabirle bir anlamı açıklık bakımından farklı yollarla ifade edebilme sanatının usul ve kurallarından bahseden beyan ilmine dair önemli bir eserdir.

Beyan ilminin en önemli konularından olan isti’âre sanatının farklı yönlerinin tanıtıldığı bu kısa ve özlü metin, edebî sanatlar alanında klasik medrese müfredatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Kendiden önceki dil ve edebiyat alimlerinin isti’âre konusunun anlaşılmasını zorlaştıracak şekilde ayrıntılara girdiklerinden yakınan Ebû’l-Kâsım es-Semerkandî, bu konuyla alakalı özlü bilgileri içeren muhtasar bir eser ortaya koymuştur. Üzerine yaklaşık otuz şerhin ve bu şerhlerin üzerine bazı haşiyelerin yazıldığı el-Ferîde, ‘gerdanlık’ anlamına gelen “ıkd” adı verilen üç ana bölümden oluşmakta olup bu bölümlerin altında ‘pırlanta, tek taş’ anlamına gelen “ferîde” adı verilen toplam onbeş isti’âre sanatıyla ilgili mesele işlenmektedir.

Okunmakta olan eserin hakkıyla kavranılıp Kur’ân ve Sünnetin aslına uygun, sahih bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email