Risâletü’l-vad’iyyeti’l-adudiyye

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi dördüncü öğretim yılına Risâletü’l-vad’iyyeti’l-adudiyye kitabıyla start verdi

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin dördüncü yılının ilk döneminde bulunan öğrencilerinin, Risâletü’l-vad’iyyeti’l-adudiyye adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

Usûlü’d-dîn, usûl-i fıkıh ve usûlü’l-luga gibi daha ziyade usûl ilimlerine yoğunlaşan ve bu alanlarda kıymetli eserler veren Adudüddin Îci’nin (v. 756/1355) kaleminden çıkan Risâletü’l-vad’iyyeti’l-adudiyye, lafızların anlam kazanma yöntemlerini inceleyen, diğer bir ifade ile lafızların hangi anlamlar için ve nasıl bir yol ile konulmuş olduklarını araştıran vaz ilminine ilişkin önemli bir eserdir.

Vaz’ ilmiyle alakalı kendinden önce dağınık bir şekilde bulunan bilgileri derleyerek bir sistematiğe kavuşturan ve bu sebeple vaz’ ilminin ilk müdevvini olarak kabul edilen Îcî’nin İslam düşünce tarihinde bağımsız bir vaz’ literatürün doğmasına kaynaklık eden bu veciz risalesi, klasik medrese eğitiminin vaz’ alanında olmazsa olmaz kitaplarındandır. Üç ana bölümden oluşan bu meşhur risalede, dilde yer alan lafızların ne tür anlamları gösterdikleri ortaya konulmakla beraber bu ilmin tüm kaide ve kuralları detaylı olarak işlenmemektedir. Daha önceleri lafız-anlam ilişkisi bağlamında ortaya konulan bilgileri vaz’ı merkeze alarak değerlendiren Îcî’nin bu çalışması, daha sonra söz konusu alana ilişkin gerçekleştirilen araştırmaların da esasını teşkil etmiştir.

Okunmakta olan eserin hakkıyla kavranılıp Kur’ân ve Sünnetin aslına uygun, sahih bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email