Waladiyya Münazara-IFISIZ Gazali Akademisi_webseite

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa bağlamında akademik perspektiften klasik Medrese usûlü eğitiminin dördüncü yılının ilk döneminde bulunan öğrencilerinin, el-Velediyye adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

18. yüzyılın en önemli Osmanlı alimlerinden biri olan Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin (v. 1145/1732) kaleminden çıkan er-Risâle fî ilmi’l-münâzara adıyla da bilinen el-Velediyye, medrese geleneği içerisinde bilimsel tartışmada tarafların uyması gereken kuralları ve tartışma tekniklerini ortaya koyan münâzara ilmi alanında giriş kitabı olarak önemli bir yer tutmaktadır.  

Birbirinden kıymetli pek çok eser veren Saçaklızâde, başta dinî ilimler olmak üzere bütün ilimler sahasında yürütülen tartışmalar için metodolojik çerçeve sunan münâzara ilmini, tanım (taʿrîf), bölme (taksîm) ve tasdik (tasdîk) olmak üzere üç ana bölümde işlemektedir. Herhangi bir konuda nasıl ilmî bir tartışma yürütüleceğinin bilimsel metodunun anlatıldığı bu muhtasar çalışmada, söz konusu bilim dalının ana kavramları teker teker ele alınarak nasihatvari bir uslüp ile anlaşılır bir şekilde izah edilmektedir. Mantık kavramlarından büyük oranda istifade edilerek kaleme alınan bu değerli eser, kendisinden sonra münâzara ilmiyle ilgilenen bazı mantıkçılara da ilham kaynağı olmuştur.

Okunmakta olan eserin hakkıyla kavranılıp Kur’ân ve Sünnetin aslına uygun, sahih bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz. 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email