1_ifis-iz kudem madrasa deutschland al kafiya

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin üçüncü yılında bulunan öğrencilerinin, al-Kāfiya adlı kitaba başlamış olmalarını mutlulukla duyurur

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, Avrupa Bağlamında Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü eğitiminin üçüncü yılının son döneminde bulunan öğrencilerinin, al-Kāfiya adlı kitaba, ilk günkü azim ve gayretle başlamış olmalarını mutlulukla duyurur.

Doğu İslâm dünyasında gramere dair eserleriyle tanınırken Batı İslâm dünyasında fıkıh ve fıkıh usulüne dair eserleriyle şöhret bulmuş olan Ibn al-Ḥāǧib’in (gest. 646/1249) kaleme aldığı bu eser, Osmanlı medreselerinde asırlarca nahiv alanında ders kitabı olarak okutulmuş muhtasar bir eserdir.

Eserin telifinde az-Zamaḫšarī’nin (gest. 538/1144) al-Mufaṣṣal adlı kitabından büyük oranda istifade etmiş olan Ibn al-Ḥāǧib, ilgili eserinde büyük dil alimlerinin görüşlerine sık sık atıfta bulunmuş, zaman zaman Arap lehçelerine gönderme yapmış ve yer yer ayet ve şiirlerle istişhad yoluna gitmiştir. Temelde isimler (asmāʾ), fiiller (afʿāl) ve harfler (ḥurūf) şeklinde üç ana bölüm halinde düzenlenip daha sonra her bir bölümün de birçok alt başlıklara ayrılarak işlendiği al-Kāfiya hakkında, başta müellifin kendisi olmak üzere birçok alim tarafından 100 civarında şerh, bu şerhlere birçok hâşiyeler, bu hâşiyelere de bazı ta‘likler yazılmıştır.

Okunmakta olan eserin hakkıyla kavranılıp Kur’ân ve Sünnetin aslına uygun, sahih bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email